Γιατι Cyber Insurance

10 λόγοι για να αποκτήσετε Cyber Insurance

  • Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που δεν ασφαλίζεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
  • Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων μιας επιχείρησης είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξή της και το  κόστος  διακοπής λειτουργίας  τους λόγω  κυβερνοεπιθέσεων δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
  • Το κυβερνοέγκλημα είναι το πιο ταχύτατο αναπτυσσόμενο έγκλημα και οι συνέπειες του δεν καλύπτονται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια
  • Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία λόγω της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες είναι πολύτιιμα και η απώλειά τους δημιουργεί ευθύνη για αυτή
  • Οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες έχουν ποινές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας  των δεδομένων των καρτούχων και από τις συμβαλλόμενες εταιρίες (VISA, Mastercard, American Express)
  • Η κανονιστική συμμόρφωση μιας εταιρίας με τους νόμους που διέπουν την συλλαγή, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων απαιτούν χρόνο και χρήμα
  • Η Φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο περιουσιακο στοιχείο η ασφάλιση βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση της φήμης σε περίπτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων
  • Η χρήση των social media από το προσωπικό της  εταιρίας δημιουργεί ευθύνη για αυτήν
  • Οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα στελέχη της εταρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία και την πιθανότητα κλοπής τους.