Συμφωνία για τη νέα Οδηγία περί προστασίας δεδομένων, πριν από τα τέλη του έτους

20/10/2015 06:07

Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Ε.Ε., σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έκανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση, σχετικά με το σχέδιο Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων, που αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών αδικημάτων ή την προστασία και την πρόληψη απειλών της δημόσιας ασφάλειας.

Η νέα οδηγία θα παρέχει στα πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας, το δικαίωμα να λαμβάνουν αποζημίωση, εάν έχουν υποστεί ζημίες λόγω της μη τήρησης των κανόνων κατά την επεξεργασίαΣτόχος του σχεδίου Οδηγίας είναι να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η  συμφωνία ανοίγει το δρόμο στην Προεδρία του Λουξεμβούργου, ώστε να αρχίσει συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά και με αυτό το μέρος της δέσμης για την προστασία των δεδομένων. Το άλλο τμήμα της δέσμης αφορά το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων, επί του οποίου οι συνομιλίες με το Κοινοβούλιο έχουν, ήδη, αρχίσει μετά τη συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση του στις 15 Ιουνίου 2015. Οι επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διοργανωθεί ένας πρώτος τριμερής διάλογος συνεχίζονται, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για το σύνολο της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων πριν από το τέλος του έτους.

Θυμίζουμε ότι, το Μάρτιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε την πρόταση της Επιτροπής για μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει να εγκριθεί η μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων εντός του 2015.

Νέα Οδηγία

Η νέα Οδηγία θα ισχύει τόσο για τη διασυνοριακή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Αντίθετα, οι τρέχοντες κανόνες της Ε.Ε. εφαρμόζονται αποκλειστικά στη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό έχει δημιουργήσει δυσκολίες για τις αστυνομικές και λοιπές αρχές επιβολής του νόμου στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και της αστυνομικής συνεργασίας.

Εκτίμηση του Συμβουλίου είναι ότι, σε σύγκριση με τους υφιστάμενους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου Οδηγίας θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει την προστασία και την πρόληψη απειλών της δημόσιας ασφάλειας. Οι κανόνες θα εξακολουθήσουν να καλύπτουν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι η εποπτική αρχή, που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, θα μπορούσε να είναι η ίδια που θα ασχολείται με θέματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας.

Η νέα οδηγία θα παρέχει, επίσης, στα πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας, το δικαίωμα να λαμβάνουν αποζημίωση, εάν έχουν υποστεί ζημίες λόγω της μη τήρησης των κανόνων κατά την επεξεργασία.

Η πρόταση
Ο νέος κανονισμός θα θεσπίσει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδομένων, που θα ισχύει σε όλη την Ε.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις θα έχουν να κάνουν με μια νομοθεσία, όχι με 28, με αποτέλεσμα να εξοικονομούν περίπου €2,3 δις ετησίως.

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες εκτιμάται ότι θα ωφελήσουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χάρη στη μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας, καθώς οι περιττές διοικητικές απαιτήσεις, π.χ. οι υποχρεώσεις κοινοποίησης για τις επιχειρήσεις, θα καταργηθούν: μόνο με αυτό το μέτρο θα εξοικονομούνται €130 εκατ. ετησίως.

Επίσης, θα ενισχυθεί το δικαίωμα στη λήθη: όταν οι πολίτες δεν επιθυμούν, πλέον, την επεξεργασία των δεδομένων τους και εφόσον δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη φύλαξη τους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι αυτά εξακολουθούν να είναι αναγκαία ή χρήσιμα.

Οι πολίτες θα ενημερώνονται, επίσης, καλύτερα σε περίπτωση παραβίασης των στοιχείων τους. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων θα διευκολύνει τους χρήστες να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα από έναν πάροχο υπηρεσιών σε άλλον.

Ευρωπαϊκοί κανόνες σε ευρωπαϊκό έδαφος: εταιρείες με έδρα εκτός Ευρώπης θα πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες, όταν προσφέρουν υπηρεσίες στην Ε.Ε.

Επίσης, με το νέο Κανονισμό θα ενισχυθεί η ικανότητά ανεξάρτητων Αρχών, με σκοπό την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων και θα τους δοθεί η εξουσία επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις, που παραβιάζουν τους κανόνες της Ε.Ε. περί προστασίας δεδομένων. Τα πρόστιμα θα μπορούν να φθάνουν μέχρι το €1 εκατ. ή το 2% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Εξάλλου, οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν τη σύσταση “υπηρεσίας μιας στάσης” για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες: οι επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται με μία μόνο εποπτική αρχή, και όχι με 28, ώστε η επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση σε ολόκληρη την Ε.Ε. να είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή. Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται μόνο στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας τους, στη γλώσσα τους, ακόμη κι αν τα προσωπικά δεδομένα τους υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της χώρας αυτής.

Πηγή www.sepe.gr